Thông tư 24/2017/BTNMT về Kỹ thuật quan trắc môi trường

25/11/2017 07:30:59


Ngày 1/9/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 24/2017/BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Hãy vào đường link để tải toàn bộ văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-24-2017-tt-btnmt-24807.

Các sản phẩm phục vụ hoạt động quan trắc môi trường do Công ty Khoa học Công nghệ và bảo vệ môi trường cung cấp như: trạm quan chất lượng nước tự động, trạm quan trắc môi trường không klhí tự động, trạm quan trắc khí thải ống khói, trạm quan trắc độc lý trong nước, trạm quan tắc vi khuẩn trong nước, trạm quan trắc kim loại nặng trong nước.... hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Thông tư này.

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến