QĐ 958a/QĐ-TTg

Ngày 01/06/2016 Thử tướng Chính phủ ra Quyết định số QĐ985a/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến 2015. Điều 1 của Quyết định nhấn mạnh: kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp và tăng cường công tác giám sát chất lượng không khí xung quanh qua việc tăng cường số lượng trạm quan quan trắc không khí xung quanh tự động liên tục tại các đô thị. Vào đường link để tải nguyên văn Quyết định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=184944 .

Stepro đã sẵn sàng cung cấp các trạm quan trắc này cho  cơ quan đơn vị có nhu cầu. 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến